RENOWACJA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie – Parafianie Parafii Świętego Mikołaja w Polance Wielkiej! Po ponad dwuletniej posłudze w naszej Wspólnocie Parafialnej i ostatnich spotkaniach z Radami Parafialnymi i Radą Gminy, które miały miejsce 24 września i 5 października, pragnę podzielić się z Wami tym, co od 25 sierpnia 2018 roku leży mi szczególnie na sercu.

Ksiądz Biskup Roman Pindel, Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej, 25 sierpnia 2018 roku, posyłając mnie do pracy duszpasterskiej w naszej Parafii wyraźnie zaznaczył, że jako Administratorowi, a od 1 lipca 2020 roku Proboszczowi, powierza mi troskę pasterską o wiernych Parafii Świętego Mikołaja w Polance Wielkiej, ze wszystkimi prawami i obowiązkami spoczywającymi na proboszczu, zgodnie z przepisami prawa powszechnego i partykularnego. Jednocześnie dodał, żeby oprócz normalnej troski duszpasterskiej, zwrócić szczególną uwagę na remont zabytkowego kościoła św. Mikołaja. Przyjmując, zlecone mi przez Biskupa Ordynariusza zadanie, obiecałem, że dołożę wszelkich starań, aby doszło do renowacji zabytkowej świątyni, ale też zaznaczyłem, że na pierwszym miejscu jestem księdzem, a nie konserwatorem zabytków, i dla mnie najważniejsza jest troska o chwałę Bożą i zbawienie powierzonych mojej pieczy dusz, toteż na pierwszym miejscu stawiam modlitwę, głoszenie Słowa Bożego i sprawowanie Sakramentów Świętych. Zobowiązałem się, że w miarę możności postaram się również o odnowę kościoła św. Mikołaja, zwłaszcza, że przez trzy lata byłem zaangażowany w dzieło dokończenia budowy, oraz wystrój, częściowo drewnianego, kościoła Znalezienia Krzyża Świętego w Wiśle Głębcach i miałem jakieś doświadczenie w tych sprawach. Od początku mojej posługi w naszej Parafii, oprócz działań duszpasterskich i troski o nowy kościół i plebanię, czynnie uczestniczyłem w różnych pracach związanych z odnawianiem naszej zabytkowej świątyni. Wspierał mnie w tym dziele bardzo gorliwie Ksiądz Wikariusz Jarosław, za co mu jestem niezmiernie wdzięczny. Przypomnę, że jeszcze w 2018 roku, przy pomocy finansowej Małopolskiego Konserwatora Zabytków, oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, został wymieniony dach na zakrystii i części prezbiterium, oraz oczyszczone i zabezpieczone ściany zakrystii i więźba dachowa całego kościoła. Te wstępne prace zaowocowały udziałem naszej Parafii w wielkim projekcie, który nasza Diecezja, wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podjęła aby odnowić 6 zabytkowych, drewnianych kościołów i szkołę katolicką na naszym terenie.

W maju tego roku ruszyły prace przy naszym kościele, jak pisze w swoim sprawozdaniu ks. dr Szymon Tracz, Dyrektor Muzeum Diecezjalnego i Diecezjalny Konserwator Zabytków, współautor projektu, z ramienia Diecezji odpowiedzialny za jego realizację:

„Trwają prace budowlano-konserwatorsko-restauratorskie w zabytkowym drewnianym kościele w Polance Wielkiej w ramach realizacji projektu pn. „Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej – udostępnienie dziedzictwa kulturowego Podbeskidzia poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych drewnianym obiektom zabytkowym” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 VIII Oś Priorytetowa: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (umowa o dofinansowanie nr POIS.08.02.00-00-0006/18-00).

Szacowany koszt całości planowanych prac w realizowanym Projekcie wynosi 4 487 011, 87 zł

Wkład własny Parafii w Polance Wielkiej wynosi 15% = 673 051, 78 zł

1. W ramach już przeprowadzonych prac w obrębie kościoła i jego otoczenia wykonano:

a) remont i konserwację więźby dachowej i wymianę starego eternitu na specjalnie przygotowany gont modrzewiowy na prezbiterium i nawie kościoła;

b) remont wieży na sygnaturkę z całkowitą wymianą konstrukcji nośnej i zamienieniem skorodowanej blachy pokrywającej na gont modrzewiowy;

c) remont hełmu wieży dzwonniczej, z wymianą spróchniałych elementów konstrukcyjnych oraz dotychczasowej blachy kryjącej na poszycie gontowe, modrzewiowe;

d) całkowitą wymianę spróchniałych desek szalujących górną część wieży na nowe oszalowanie modrzewiowe (prace dodatkowe, nie uwzględnione w projekcie);

e) konserwację i uzupełnienie gzymsu podokapowego wokół całej bryły kościoła;

f) konserwację metalowych kul i krzyży z uzupełnieniem brakujących w nich szkiełek w ramionach na sygnaturce i wieży kościoła;

g) konserwację stolarki okiennej i uzupełnienie brakującego oszklenia;

h) badania wytrzymałości konstrukcyjnej podwaliny kościoła, odkopanie fundamentów, ich badania architektoniczno-historyczne i rozpoczęcie prac izolacyjnych;

i) nowe odwodnienie wokół kościoła;

j) prace związane z utwardzeniem pod nowy, kamienny chodnik procesyjny wokół kościoła;

k) całkowity remont ogrodzenia – częściowa wymiana i konserwacja drewnianych przęseł, pokrycia gontowego oraz słupków nośnych;

e) odczyszczenie polichromii i dokonanie pierwszych odsłonięć w obrębie ścian i stropu w prezbiterium kościoła;

f) rozebranie i przewiezienie do pracowni konserwatorskiej ołtarza głównego, dwóch ołtarzy bocznych i ambony;

g) rozebranie i przygotowanie do konserwacji prospektu organowego – sam instrument jest na tyle zniszczony, że wymaga całkowitej rekonstrukcji (koszt naprawy instrumentu nie jest przewidziany w ramach finansowania projektowego, jest to koszt dodatkowy).

Koszt dotychczasowych prac w ramach realizowanego Projektu na dzień 30 września 2020 r. wyniósł 1 104 223, 93 zł

Ministerstwo przekazało 85% = 930 719, 33 zł a Parafia w Polance Wielkiej 15% = 164 244,59 zł

3) Dotychczas Parafia wpłaciła na konto projektowe 65 845,48 zł + 90 000 (dotacja Gminy Polanka Wielka), czyli razem 155 845, 48 zł.

4) Na chwilę obecną, czyli 30 września 2020, zadłużenie ze strony Parafii wynosi 8399,11 zł (zaległość z III kwartału 2020 r.)

5) W najbliższym czasie trzeba wykonać konieczne, wcześniej nieprzewidziane roboty dodatkowe :

– wykonanie z desek modrzewiowych nowego szalowania wieży kościoła (w trakcie realizacji);

– wykonanie dodatkowego drenażu wokół kościoła (w trakcie realizacji);

– wykonanie drenażu i nowego odnowienia w krypcie pod kościołem wraz z oczyszczenia jej z mułu.

Koszt tych prac dodatkowych będzie podany w późniejszym terminie.

6) Harmonogram dalszych płatności z wkładem 15% Parafii w Polance Wielkiej:

a) 2020 rok – IV kwartał – 64 094,27 zł + 8399,11 (zaległość z III kwartału) = 72 494,38 zł – wkład Parafii do zamknięcia roku 2020.

b) 2021 rok

– I kwartał – 17 594,27 zł

– II kwartał – 119 456,84 zł

– III kwartał – 59 309,27 zł

– IV kwartał – 31 691,69 zł

c) 2022 rok

– I kwartał – 22 696,76 zł

– II kwartał – 44 909,27 zł

– III kwartał – 52 806,11 zł

– IV kwartał – 39134, 85 zł

d) 2023 rok – I kwartał – 4 894, 13 zł „.

Drodzy Parafianie! Chciałbym przypomnieć, że realizacja tego projektu rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku i od grudnia 2019 roku rozpoczęliśmy jako Parafia gromadzenie środków na wkład własny do tego dzieła. Zbieraliśmy z Księdzem Wikariuszem ofiary przy okazji kolędy – zebraliśmy wówczas 50850 złotych, wpłacano ofiary na specjalne konto parafialne utworzone w celu finansowania prac renowacyjnych w kościele św. Mikołaja – do 30 września 2020 roku wpłacono na to konto 9015 złotych. Składano także ofiary do skarbonki w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, przy odwiedzinach chorych, w zakrystii i w kancelarii parafialnej. Wszyscy pamiętamy w jak trudnym czasie stanu epidemii przyszło nam podjąć się tego dzieła. Z tego tytułu do 30 września 2020 roku zebraliśmy 6003 złote i 60 groszy. W sumie zebraliśmy 65868 złotych i 60 groszy. Jak zaświadczył Ksiądz Dyrektor w swoim sprawozdaniu, praktycznie wszystkie te pieniądze, czyli 65 845 złote 48 groszy, zostały przekazane na konto Diecezji, kościoły drewniane, z którego jest finansowany wkład własny strony kościelnej w ramach projektu. Oprócz tego Rada Gminy Polanka Wielka przekazała na ten cel 90000 złotych, za co jestem Radzie bardzo wdzięczny.

Toteż ze zdziwieniem i przykrością odebrałem słowa kilku członków Rady Gminy w czasie spotkania w Domu Kultury 24 września 2020 roku, wyrażające brak zaufania do mojej osoby w sprawie rozliczenia ofiar składanych na remont kościoła św. Mikołaja. Mam nadzieję, że wynikało to z niedoinformowania i troski o dobro Parafii, a nie ze złej woli tych osób. Zwłaszcza, że do 24 września ani jedna osoba nie przyszła do mnie, czy do Księdza Wikariusza, z pytaniem w tej sprawie. Stare polskie przysłowie mówi „Kto pyta nie błądzi”. Byłem zawsze otwarty na wszelkie pytania dotyczące tej sprawy. Tylko raz w zakrystii zostałem zapytany, czy ofiary na stary kościół są ewidencjonowane i zgodnie z prawdą odpowiedziałem, że nie. Duża część ofiar w kopertach była podpisana i są one zachowane w archiwum, ale ani ja ani Ksiądz Wikariusz nie prowadziliśmy ścisłej ewidencji datków, ponieważ nie mieliśmy świadomości, że jest to dla wielu Parafian tak ważne i potrzebne. Stało się to jasne dopiero w czasie spotkania z Radą Parafialną 5 października. Toteż na wniosek członków naszej Rady Parafialnej chciałbym wrócić do zwyczaju, który miał Ksiądz Prałat Tadeusz Porzycki przy budowie i pracach związanych z wystrojem nowego kościoła, czyli do notowania wszystkich ofiar na specjalne cele w zeszytach kolędowych, obejmujących wszystkie rodziny naszej Parafii. Postaram się także uzupełnić w tych zeszytach wszystkie ofiary na remont kościoła św. Mikołaja, które były złożone do tej pory przy kolędzie, na konto, do skarbonki, czy w jakikolwiek inny sposób.

Aby rozwiać jakiekolwiek wątpliwości w tym względzie powołaliśmy Zespół Renowacyjny, który będzie miał za zadanie pozyskanie środków na nasz wkład własny i będzie na bieżąco informowany o wszystkich ofiar na ten cel. W skład Zespołu weszli Księża Proboszczowie obu Parafii w Polance Wielkiej czyli ja i Ks. Andrzej Woźniak, Wójt naszej Gminy Pan Grzegorz Gałgan, Przewodniczący Rady Gminy Pan Daniel Gałgan, oraz przedstawiciele Rad Parafialnych z obu Parafii, Pani Renata Jarosz i Pan Józef Kała.

Drodzy Parafianie! Podziwiając Wasz wkład pracy i ofiarność przy budowie nowej świątyni, mam nadzieję i ufam mocno, że wspólnie zdołamy odnowić zabytkowy kościół, w którym wielu z Was się modliło, zawierało Małżeństwa, przyjmowało Sakrament Chrztu Świętego, było do I Spowiedzi i Komunii Świętej, przyjmowało Sakrament Bierzmowania, czy żegnało swoich bliskich zmarłych. Po zakończeniu renowacji kościół, oprócz funkcji muzealnych, będzie także służył w celach liturgicznych – będzie tam okazyjnie sprawowana Eucharystia, będzie można błogosławić Małżeństwa, czy świętować Jubileusze i Uroczystości Odpustowe. Toteż bardzo Was proszę o zaangażowanie i składanie ofiar na remont naszego wielkiego religijnego, kulturowego i narodowego skarbu. Podpisane ofiary w kopertach z dopiskiem „na remont kościoła św. Mikołaja” można składać podczas składki w każdą niedzielę. Będzie można to uczynić także w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Można również dokonać przelewu na specjalne konto parafialne przeznaczone do finansowania renowacji kościoła św. Mikołaja – druki do przelewu są na stoliku z prasą katolicką. Drodzy Parafianie! „Bez Boga ani do proga”. Przeżywamy miesiąc październik, miesiąc Różańca – bardzo Was proszę – otoczcie to dzieło renowacji naszej zabytkowej świątyni szczególną modlitwą : prośmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego za przyczyną Matki Bożej Różańcowej o błogosławione owoce wszystkich działań, które podejmujemy na chwałę Bożą i dla pożytku wiernych.

Ks. Mieczysław Piela Proboszcz