RÓŻE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Intencja modlitewna na Lipiec 2024 :

Módlmy się, aby sakrament namaszczenia chorych dał przyjmującym go osobom oraz ich bliskim siłę od Pana, stając się dla wszystkich widocznym znakiem współczucia i nadziei.

Intencja modlitewna na Czerwiec 2024 :

Módlmy się, aby emigranci, zmuszeni z powodu wojen lub głodu do pełnej zagrożeń i niebezpieczeństw ucieczki, znaleźli akceptację i nowe perspektywy życia w krajach, które ich przyjmują.

Intencja modlitewna na Maj 2024 :

Módlmy się, aby siostry i bracia zakonni oraz seminarzyści wzrastali w swoim powołaniu, dobrze korzystając z formacji ludzkiej, religijnej, duchowej i wspólnotowej, dzięki czemu staną się wiarygodnymi świadkami Ewangelii.

Intencja modlitewna na Kwiecień 2024 :

Módlmy się, aby godność kobiet i ich bogactwo były uznawane w każdej kulturze i aby ustała dyskryminacja, jakiej doświadczają one w różnych częściach świata.

Intencja modlitewna na Marzec 2024 :

Módlmy się za tych, którzy w różnych częściach świata narażają swoje życie z powodu Ewangelii, aby rozpalali Kościół swoją odwagą i misyjnym entuzjazmem.

Intencja modlitewna na Luty 2024 :

Módlmy się, aby osoby nieuleczalnie chore oraz ich rodziny zawsze miały niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno medyczne, jak i ludzkie.

Intencja modlitewna na Styczeń 2024 :

Módlmy się do Ducha Świętego, aby pomógł nam rozeznać dary różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkryć bogactwo wielu tradycji liturgicznych wewnątrz Kościoła.

Intencja modlitewna na Grudzień 2023 :

Módlmy się, aby osoby niepełnosprawne znalazły się w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje oferowały programy, które zwiększą ich aktywność.

Intencja modlitewna na Listopad 2023 :

Módlmy się za papieża Franciszka, aby wypełniał swoją misję i prowadził wiernych wspierany przez Ducha Świętego.

Modlitwa do Świętego Józefa po Różańcu

Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Intencja modlitewna na październik 2023 :

Módlmy się za Kościół, aby na wszystkich poziomach przyjął postawę słuchania i dialogu jako sposób życia, pozwalając prowadzić się Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

Intencja modlitewna na wrzesień 2023 roku :

Módlmy się za ludzi, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, a nawet w nieludzkich warunkach, by nie zostali zapomniani przez instytucje i nigdy nie byli traktowani jako mniej wartościowi.

Intencja modlitewna na sierpień 2023 roku :


Módlmy się, aby Światowy Dzień Młodzieży w Lizbonie pomógł młodym ludziom wyruszać w drogę i dawać świadectwo Ewangelii własnym życiem.

Intencja modlitewna na lipiec 2023 roku :

Módlmy się, aby katolicy umieścili w centrum swego życia celebrację Eucharystii, która dogłębnie przemienia relacje międzyludzkie i otwiera na spotkanie z Bogiem oraz z naszymi braćmi i siostrami.

Intencja modlitewna na czerwiec 2023 roku :

Módlmy się, by międzynarodowa wspólnota w konkretny sposób zaangażowała się w zniesienie tortur oraz zagwarantowała wsparcie dla ofiar i ich rodzin.

Intencja modlitewna na maj 2023 roku :

Módlmy się, aby osoby pracujące w środkach przekazu zawsze z szacunkiem odnosiły się do prawdy, solidarności i godności każdej osoby.

Intencja modlitewna na kwiecień 2023 roku :

Módlmy się o budowanie kultury pokoju i niestosowania przemocy poprzez ograniczenie dostępu do broni dla państw i obywateli

Intencja modlitewna na marzec 2023 roku :

Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła zadanego przez członków wspólnot kościelnych, aby w tym samym Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i cierpienie.

Intencja modlitewna na luty 2023 roku :

Módlmy się, aby parafie, w których centralne miejsce zajmuje komunia, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterskimi i otwartymi na najbardziej potrzebujących.

W niedzielę 22 stycznia po Mszy Świętej o 16.00 zapraszamy wszystkich członków Róż Żywego Różańca i Róż Rodziców za Dzieci na spotkanie opłatkowo-kolędowe do Domu Strażaka. Prosimy wszystkich Zelatorów o rozeznanie i poinformowanie, ilu członków ich Róży może wziąć udział w spotkaniu, a także o upieczenie ciasta.

Intencja modlitewna na styczeń 2023 roku :

Za wychowawców – Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa zamiast rywalizacji i wspierając przede wszystkim wrażliwych młodych ludzi.

Róże Żywego Różańca Patron Zelator(ka)

I — Święta Faustyna — Władysława Bartuś

II — Święci Franciszek i Hiacynta — Agata Huczek

III — Święta Elżbieta Węgierska — Elżbieta Madeja

IV — Matka Boża Kalwaryjska — Zofia Górecka

V — Święta Jadwiga Królowa — Halina Latocha

VI — Święty Ojciec Pio — Anna Pyda

VII — Błogosławiony Stefan Wyszyński — Wiesława Grzesło

VIII — Święta Bernadetta Soubirous — Krystyna Adamowicz

IX — Święta Rita — Eugenia Soldak

X — Święty Juda Tadeusz — Helena Boba

Róże Rodziców za Dzieci

I — Święty Józef — Małgorzata Kania

II — Święty Mikołaj — Monika Jurecka

III — Święty Jan Paweł II — Lucyna Szymonek

IV — Święta Anna — Maria Leśniak

V — Święty Maksymilian — Agnieszka Kozłowska

Intencja modlitewna na Grudzień 2022 :

Za organizacje wolontariatu :
Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby
pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego, oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy
na poziomie międzynarodowym.

Intencja modlitewna na Listopad 2022 :


Za dzieci, które cierpią :
Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.

Rozważania Tajemnic Radosnych :

1. Zwiastowanie

Bóg w swoim miłosierdziu prowadzi dzieło zbawienia, zapraszając do współpracy Maryję. Początkowa niepewność, lęk przed niezrozumiałą przyszłością i porzuceniem osobistych zamierzeń ustępuje posłuszeństwu i zaufaniu.  Poznawszy plany Boże Maryja przyjmuje je w duchu dziecięcego zawierzenia. Jak Abraham i inni wielcy tytani wiary Starego Testamentu oddaje całą siebie do dyspozycji Bogu. Poprzez swoje „fiat” uczy, że prawdziwa wiara wyraża się w posłuszeństwie. Jest pragnieniem pójścia za Bogiem wszędzie tam, gdzie poprowadzi.

 2. Nawiedzenie

Doświadczywszy miłosierdzia ze strony Boga, Maryja idzie do swej krewnej, by jej pomagać. Niesie w sobie pragnienie służby tej, o której wie, że potrzebuje wsparcia w dniach oczekiwania na upragnionego potomka. Jej słowa, wypowiedziane na progu domu krewnej Elżbiety są hymnem pochwalnym ku czci miłosierdzia Bożego, Bożej łaskawości i wierności człowiekowi. Maryja uczy nas dostrzegać w różnych wydarzeniach życiowych Boże działanie.

 3. Boże Narodzenie

Chrystus, wcielona Miłość Ojca, przychodzi na świat w bardzo trudnych warunkach. Dzieli pokornie los najuboższych. Bóg może narodzić się wszędzie, nawet pośród największej nędzy. Ukrywa swoje Bóstwo i potęgę, by ośmielić wszystkich – świętych i grzeszników – do przyjęcia Go. Pierwszymi, którzy mają przystęp do Niego są ubodzy pasterze. Miłość Maryi i Józefa sprawiają, że grota betlejemska staje się najwspanialszym pałacem, godnym Syna Bożego.

 4.Ofiarowanie Pańskie

 Maryja i Józef wiernie wypełniają przepisy Starego Prawa. Idą do świątyni, by podziękować za narodziny Jezusa. Postępują jak ludzie pobożny i bojący się Boga, którzy umieją się cieszyć Bożym obdarowaniem. Trzeba, abyśmy i my pielęgnowali w sobie postawę pobożności, pamiętając że jest to dar Ducha Świętego, który prowadzi do świętości.

 5. Znalezienie Jezusa w świątyni

 Rodzice Jezusa z wielkim niepokojem szukali Go. Z bólem serca rozpytywali znajomych i krewnych, gdzie mógłby się podziać. Otrzymali pierwszą gorzką lekcję: Syna Bożego nie można zatrzymać dla siebie, w swoich sprawach. On musi być w tym, co należy do Ojca niebieskiego. Syna Bożego zawsze odnajdziemy w świątyni. Tam rozbrzmiewa Jego słowo. Tam też należy Go szukać, ilekroć stracimy Go sprzed oczu.

Rozważania Tajemnic Światła :

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

 Nad Jordanem Bóg potwierdził synowską godność Jezusa. Jest on „obrazem Boga niewidzialnego” i świadkiem miłosierdzia, które Ojciec niebieski pragnie ofiarować grzesznikom. Przyjmując chrzest pokuty i nawrócenia Jezus utożsamił się z poranioną ludzkością. Stanął pomiędzy tymi, którzy potrzebują przebaczenia i uzdrowienia. Umiłowany Syn Boży nie wzgardził słabymi ludźmi. Podjął zadanie przyprowadzenia ich do Ojca.

 2. Pierwszy cud w Kanie Galilejskiej

Na weselu w Kanie Galilejskiej Jezus objawił swą chwałę czyniąc pierwszy cud na korzyść nowożeńców. Ocalił radość weselną. Przedłużył jej trwanie i uratował młodych przed kompromitacją i wstydem. To pierwszy gest miłosierdzia wobec potrzebujących, wyproszony przez Matkę. Maryja mówi i nam: „Zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powiedzie”. Postawa posłuszeństwa otwiera nas na wielkie dzieła Boże i łaski.

 3. Głoszenie nauk o królestwie Bożym

Miłosierdzie Boże polega na tym, że Bóg pragnie, abyśmy żyli w prawdzie. Dlatego nie pochwala czynionego zła, ani też nie schlebia ludzkim słabościom. Nie chwali za pozorne sukcesy i nie przemilcza niewygodnych spraw. Chrystus rozpoczął swe nauczanie od mówienia prawdy. Mówi prawdę człowiekowi o nim samym. Mówi ją z miłością i troską. Przypomina potrzebę nawrócenia i przemiany serca. Tylko stanięcie w prawdzie własnego sumienia czyni obecnym w nas Boże królestwo. I tylko prawda umożliwia autentyczną wiarę i prowadzi do komunii z Bogiem.

 4. Przemienienie na Górze Tabor

 Apostołowie ujrzeli chwałę Jezusa. Jej piękno sprawiło, że zapragnęli już na zawsze trwać w adoracji na Górze Tabor. Chrystus jednak sprowadza ich powrotem do trudnej rzeczywistości. Godzina chwały jeszcze nie nadeszła. Teraz jest czas trudu, modlitwy, pracy i cierpienia. Jest to czas naszej wędrówki do nieba z Jezusem. Czas naśladowania Go i posłuszeństwa.

5. Ustanowienie Eucharystii

Eucharystia jest sakramentem miłości Chrystusa. wyraża najgłębsze pragnienie Syna Bożego, by na zawsze być z nami. Jezus pragnie komunii – zjednoczenia z każdym człowiekiem. Czyni ją obecną dzięki pokorze, cichości i prostocie eucharystycznych postaci. Tutaj ukrywa nie tylko swe bóstwo, ale i człowieczeństwo. Ci, którzy uwierzą w tajemnicę Wieczernika, zyskają najcenniejszy skarb: spotkają Emmanuela – Boga z nami.

Rozważania Tajemnic Bolesnych

 1. Tajemnica pierwsza – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Getsemani – godzina lęku, godzina udręki, smutku, krwawiącego potu, przyjaciół, których oczy są senne i którzy nie rozumieją. (…) Getsemani – godzina modlitwy napiętej jak struna, synowskiej rozmowy z Ojcem, akceptacji z miłością kielicha goryczy.
O Przyjacielu ludzi, Twoje zdanie się na wolę Ojca jest naszą mocą w ewangelicznych decyzjach pośród niebezpieczeństw życia. Umocnij nas na drodze wiary, spraw, byśmy bez lęku umieli oddać życie w imię miłości Życia.

2. Tajemnica druga – Biczowanie Pana Jezusa

Jezus w milczeniu przyjmuje zniewagi i szyderstwa. Pośród absolutnego niezrozumienia – Król prawdy (…). „Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi Mąż boleści, oswojony z cierpieniem… On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści”. Oświeceni Prawdą, która wyzwala, prosimy Cię, naucz nas widzieć Twoje oblicze w każdym człowieku. Twoją obecność w każdym biednym i prześladowanym, w każdym, kto czyni pokój i sprawiedliwość – brata wezwanego do łaski Bożego synostwa.

3. Tajemnica trzecia – Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Św. Jan wiedzie nas do przemiany naszego rozważania w modlitwę przenikniętą uwielbieniem i czułością na widok cierpień Jezusa, ukoronowanego cierniem: Piłat – pisze św. Jan – ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: „Oto wyprowadzam Go do was… abyście poznali, że ja nie znajduję w Nim żadnej winy”. Jezus więc wyszedł na zewnątrz, w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym (…). Od tego dnia każde pokolenie ludzkie jest wzywane do wypowiedzenia się przed tym Człowiekiem ukoronowanym cierniem. Nikt nie może pozostać obojętny. Trzeba się opowiedzieć. I to nie tylko słowem, ale także czynem.

4. Tajemnica czwarta – Droga krzyżowa Pana Jezusa

Teraz Jezus, z całą oczywistością, jest mistrzem, który wyprzedza swoich uczniów, kapłanem wstępującym na ofiarny ołtarz, barankiem niosącym na sobie grzech świata. (…) Od tej pory rozpoczyna się wielki powrót człowieka do domu Ojca. Z krzyżem (…) Jezus oczekuje ostatniego z ludzi, by z nim razem nieść ciężar życia. Jezu, Kapłanie święty, przygnieciony krzyżem, wstąp na wzgórze ofiary, z Twoją ofiarą połącz cierpienia wszystkich narodów i wszystkie ludy zgromadź przy drzewie krzyża. Niech będzie chwała Ci, Chryste. Twój krzyż wskazuje drogę życia, wyznacza szlak nadziei.

5. Tajemnica piąta – Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Dwukrotnie wielkim głosem woła umierający Jezus: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?”. Wołanie tajemnicze i pełne bólu. Głos nadziei wbrew rozpaczy, pieśń zwycięstwa nad mocami zła. Jezus, wierny przyjaciel, zdradzony, wyśmiany, potwierdza to, co dokonało się w zaciszu Wieczernika, potwierdza miłość do człowieka, bowiem „nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. Jezu, przez Twoją mękę i śmierć, przebacz nam grzechy, mocą Twojego Ducha odnów oblicze ziemi. Tej ziemi.

Rozważania Tajemnic Chwalebnych Różańca Świętego

Tajemnica 1 – Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Maryjo, Matko Boża Różańcowa, z Tobą rozważamy w sercu tajemnicę zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Z Tobą rozważamy Jego słowa i czyny, Jego dzieło odkupienia i Jego zwycięstwo nad śmiercią. Dziś, w naszej modlitwie różańcowej, dziękujemy Ci za dar modlitwy różańcowej, za prowadzenie nas do Jezusa i uczenie nas pełnego zaufania wobec Niego. Wzywałaś nas w Fatimie: „Odmawiajcie codziennie różaniec”. Chcemy Twoje polecenie wypełnić, dlatego prosimy o pomoc. Udziel łaski umiłowania modlitwy różańcowej dorosłym, młodzieży i dzieciom. Naucz nas wszystkich takiego rozważania tajemnic Jezusa, jakie Ty przeżywałaś w swoim Niepokalanym Sercu.

Tajemnica 2 – Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Święta Boża Rodzicielko, Twój Syn wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca jako Pan całego wszechświata. Ty swoją modlitwą i swoim Sercem podążyłaś za Nim. On był z Tobą, a Ty byłaś z Nim. Prosimy Cię, nie dopuść, abyśmy kiedykolwiek w wirze codziennych spraw zapomnieli o Nim, o Jego Ewangelii i o dziedzictwie, które On przygotował dla nas w niebie. Pomóż nam trzymać w ręku różaniec. Gromadź nas na tej niezwykłej modlitwie w naszych kościołach i rodzinach. Pozwól nieustannie doświadczać niezwykłej skuteczności modlitwy różańcowej w życiu osobistym, rodzinnym i narodowym.

Tajemnica 3 – Zesłanie Ducha Świętego

Maryjo, napełniona Duchem Świętym i zawsze posłuszna Jego natchnieniom. Chcemy Cię coraz gorliwiej czcić imieniem, którym sama pragniesz być nazywana: „Matka Boża Różańcowa”. Twoim „różańcem”, według słów św. Jana Pawła II, było nieustanne rozważanie w sercu życia i słów Jezusa. Ucz nas takiego przeżywania różańca. Broń przez powierzchownym tylko odmawianiem modlitwy. Niech każda chwila modlitwy różańcowej owocuje wylaniem Ducha Świętego. Niech On zstępuje i odnawia oblicze ziemi, tej ziemi.

Tajemnica 4 – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Niewiasto obleczona w słońce – w takim znaku na niebie ujrzał Cię umiłowany apostoł Baranka, zaś zachwycone dzieci z Fatimy wołały: „Mamy Matkę! Bardzo piękną Panią”. Papież Franciszek komentując to objawienie stwierdza: „Dziewica Matka nie przyszła tutaj, abyśmy Ją widzieli (…) jednak, przeczuwając i przestrzegając nas przed groźbą piekła, do którego prowadzi życie bez Boga, bezczeszczące Boga w Jego stworzeniach, przyszła, aby nam przypomnieć o Bożym Świetle, które w nas mieszka i nas okrywa”. Nasza piękna Matko, prosimy ucz kolejne pokolenia ludzi młodych modlitwy, która szczelniej okryje świat tym Bożym światłem.

Tajemnica 5 – Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

Królowo nieba i ziemi, Tobie Bóg powierzył władzę nad rozdawaniem wszelkich skarbów nieba. Jako najlepsza Matka nieustannie troszczysz się o nas. Oto mija już sto lat od Twojego objawienia się trojgu dzieciom w Fatimie, gdzie prosiłaś o modlitwę, pokutę za grzeszników oraz nawrócenie. Prosiłaś także, zgodnie z wolą Syna, o ustanowienie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca ku czci Twego Niepokalanego Serca, dla ratowania świata. Z Opatrzności Bożej dziś przypada również pierwsza sobota. Przyjmij więc nasze akty dziecięcej miłości, w których pragniemy Ci wynagrodzić za niewdzięczność i bluźnierstwa, jakich doznajesz od ludzi. Zawierzamy się Twemu Niepokalanemu Sercu i z Tobą idziemy do Jezusa, Syna Bożego i Zbawiciela ludzi. Jego uznajemy za naszego Króla i Pana. Jemu pragniemy służyć każdego dnia i we wszystkich sprawach życia.

O Różach Żywego Różańca :

Żywy Różaniec – międzynarodowy ruch religijny założony w XIX wieku przez Błogosławioną Pauline-Marie Jaricot, której beatyfikacja miała miejsce w Lyonie 22.05.2022 roku. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji.

Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przez Jana Pawła II – 20 osób (ciągle jednak istnieją grupy modlące po 15 osób – według tradycyjnego układu różańca).

W Polsce ruch ten jest bardzo rozpowszechniony, przyjmuje też formy Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci, Nieustającego Różańca Papieskiego czy Różańca Rodziców. Na poziomie diecezji ustanawiani są w ramach „duszpasterstwa specjalistycznego” duszpasterze diecezjalni „Żywego Różańca”.

Od 2012 Żywy Różaniec posiada sformalizowaną strukturę w postaci Stowarzyszenia Żywy Różaniec, ze statutem zatwierdzonym 22 czerwca 2012 uchwałą Konferencji Episkopatu Polski. Stowarzyszenia ma swoje władze zatwierdzane przez KEP i strukturę krajową oraz diecezjalną. Na czele kilkuosobowego Zarządu stoi moderator krajowy, zaś w diecezji sprawami Żywego Różańca zajmuje się moderator diecezjalny. W parafii jest moderator parafialny, którym najczęściej jest ks. proboszcz danej parafii. Z moderatorem parafialnym współpracują osoby świeckie odpowiedzialne za poszczególne koła różańca (róże). Stowarzyszenie Żywego Różańca posługuje się Statutem oraz aktualnym Ceremoniałem Żywego Różańca z 2014.

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Żywego Różańca na podstawie decyzji XIX Krajowego Zjazdu Moderatorów Diecezjalnych z 15 listopada 2021 Różaniec Rodziców został włączony do Stowarzyszenia Żywy Różaniec, z zachowaniem własnych reguł działania i akceptacją dla postanowień statutu Żywego Różańca.

Pismem formacyjnym Żywego Różańca jest miesięcznik katolicki Różaniec wydawany przez Wydawnictwo Zgromadzenia Sióstr Loretanek w Rembertowie.

Żywy Różaniec oznacza – życie według Ewangelii,która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelicznych. Życie wiarą, nadzieją i miłością, należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy – wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga ludzi.

Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża liczy dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różnica czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem Tajemnic życia Jezusa Chrystusa i Jego Matki, w ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO.

Raz w miesiącu członkowie ŻYWEGO RÓŻAŃCA dokonują zmiany tajemnic różańcowych. W naszej parafii wspólnoty gromadzą się w I NIEDZIELĘ MIESIĄCA na wspólnej EUCHARYSTII o godz. 8.00. – po Mszy Świętej odmawiają jeden dziesiątek różnica poprzedzony intencjami.

W naszej parafii jest dziesięć tradycyjnych Róż Żywego Różańca i cztery Róże Rodziców za Dzieci. Opiekunem jest ks. Mieczysław Piela – proboszcz.

INTENCJA MODLITEWNA NA PAŹDZIERNIK 2022
O Kościół otwarty na wszystkich
Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA:

 • Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca,
 • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych,
 • Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w Uroczystościach i Świętach ku czci Matki Bożej,
 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem własnego życia i działalnością apostolską,
 • Odważne stawanie w obronie wiary, Kościoła i wartości chrześcijańskich,
 • Udział w pogrzebie zmarłych członków Żywego Różańca i pamięć modlitewna za nich; ( Np. nabożeństwo wypominkowe lub zamawiane intencje Mszy Świętych).

Członkowie Żywego różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami osiem razy w ciągu roku, mianowicie:

 • W dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
 • Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia),
 • Święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego),
 • Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca),
 • Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
 • Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia),
 • Święto Królowej Różańca Świętego (7 października),
 • Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia).