Pismo do MEN

Wzór pisma do MEN w sprawie nauki religii w szkole

Ministerstwo Edukacji Narodowej al. Jana Chrystiana Szucha 25 00-918 Warszawa kancelaria@men.gov.pl 

 Szanowna  Pani Minister Barbara Nowacka,  

 W odpowiedzi na projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych, z późniejszymi zmianami, mając na uwadze trwające konsultacje społeczne pragnę wyrazić     swój     stanowczy     sprzeciw wobec propozycji zawartych w projekcie nowelizacji rozporządzenia.  Projekt, który zakłada możliwość łączenia oddziałów do 25 uczniów w przedszkolach ​i klasach I-III szkół podstawowych, oraz do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych i klas szkół ponadpodstawowych, stanowi formę dyskryminacji i jest krzywdzący dla uczniów oraz nauczycieli przedszkoli i szkół publicznych:  – działania Ministerstwa są przejawem braku tolerancji i stanowią formę dyskryminacji osób wierzących – lekcje religii są przez Ministerstwo traktowane na innych, niż w przypadku pozostałych przedmiotów, krzywdzących zasadach; – propozycja łączenia różnych oddziałów klasowych nawet jednego poziomu edukacyjnego jest działaniem na szkodę ucznia (np. propozycja łączenia klasy IV z klasą VIII stanowi całkowite niezrozumienie potrzeb uczniów, jest zaprzeczeniem wszelkich zasad psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych, jest wyrazem całkowitego braku troski o dobro dzieci ​i młodzieży, uniemożliwia realizację treści w sposób właściwy do wieku dziecka oraz może prowadzić do zwiększenia się aktów przemocy rówieśniczej, która staje się coraz większym problemem w procesie edukacji i może zagrażać bezpieczeństwu młodszych dzieci); – rozporządzenie w proponowanej formie nie uwzględnia faktu, że na lekcjach religii realizowany jest program nauczania uwzględniający podział na poziomy edukacyjne, w oparciu o który przygotowywane są podręczniki – prawo Kościoła do przygotowania programu i podręczników gwarantuje art. 12, ust. 2 Konkordatu;   – zmiana rozporządzenia wpłynie na obniżenie pensum nauczyciela – nauczyciel religii jest pełnoprawnym nauczycielem mającym kompetencje do pracy w szkole i nauczania przedmiotu, większość nauczycieli religii zatrudnionych jest na podstawie mianowania; wprowadzenie proponowanych zmian będzie niezgodne z Kartą Nauczyciela zabezpieczającą prawa nauczycieli do zatrudnienia, będzie pogwałceniem praw pracowniczych (nauczyciel utraci możliwość pracy); – ustawowe uregulowanie konieczności organizacji lekcji religii na pierwszej lub ostatniej lekcji zdezorganizuje pracę różnego typu szkół, odbierając prawo dyrekcji do samodzielnego zorganizowania lekcji zgodnie z naturalnym systemem funkcjonowania społeczności szkolnej ​i skutecznie zniechęci część uczniów i nauczycieli do tych lekcji, co może skutkować formami przemocy wobec uczniów i nauczycieli chcących uczestniczyć w tych lekcjach. Z wyrazami szacunku  …………………………..           ADRES DO KONTAKTU:      

wysłać na adres mailowy : kancelaria@men.gov.pl